Smo uvoznik in distributer za DAIKIN KLIMATSKE NAPRAVE in TOPLOTNE ČRPALKE.

daikin-ogrevanje

garancijski

pogoji

toplotne črpalke

klimatske naprave

POGOJI NAGRADNE IGRE »V POLETJE Z AIRABELO«


1. Splošne informacije


Organizator nagradne igre je Airabela, d.o.o, Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana, z matično številko: 6176470000, z davčno številko: SI 79240518 ter s spletno stranjo www.airabela.si (v nadaljevanju spletna stran Airabela).

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se strinjajo in sprejmejo te splošne pogoje. Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem potrjujejo, da so seznanjeni s pogoji in se z njimi v celoti strinjajo.


Udeležba v nagradni igri in oglaševanje potekata v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa organizator nagradne igre. Namen nagradne igre je promocija klimatskih naprav in toplotnih črpalk v ponudbi podjetja Airabela d.o.o. in širjenje prepoznavnosti njihovih partnerjev.

 

Nagradna igra traja od vključno 01.06.2019 do vključno 16.08.2019 in poteka na območju Republike Slovenije.


2. Udeleženci nagradne igre


V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni le v svojem lastnem imenu. S sodelovanjem in sprejetjem splošnih pogojev vsak udeleženec tudi potrjuje, da so posredovani podatki res njegovi in tudi jamči za pravilnost vseh osebnih podatkov. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani oziroma vsi, ki so neposredno povezani oziroma sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.


3. Način sodelovanja


V nagradni igri lahko sodelujejo vsi tisti, ki bodo v času nagradne igre naročili in pri naših pooblaščenih prodajalcih/monterjih kupili klimatsko napravo DAIKIN skupaj z vgradnjo v stanovanjski objekt. Nagradna igra velja za nakup garniture klimatske naprave Daikin (garnitura je sestavljena iz ene zunanje in (vsaj) ene notranje enote DAIKIN klimatske naprave). Nagradna igra velja le za blago, ki ima naš garancijski list, na katerem mora biti obvezno navedena številka garancijskega lista.


Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je registracija preko obrazca na spletni strani www.airabela.si. Registracija je mogoča od 01.06.2019 do vključno 30.08.2019 za nakupe opravljene v času trajanja nagradne igre. Pri registraciji je potrebno podati vse zahtevane podatke. Ti podatki so pogoj za preprečitev morebitnih zlorab in odkrivanje neresničnosti navedenih podatkov.

 

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. V primeru, da bo posameznik kljub temu sodeloval večkrat, se bo upošteval le en glas v bobnu za žreb.


Morebitne stroške sodelovanja (npr. dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadar koli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@airabela.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.


4. Nagrade


Nagrada nagradne igre je povračilo stroškov nakupa klimatske naprave (brez montaže) v max. vrednosti 1000 EUR + DDV.


5. Žrebanje oz. dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki


Žrebanje bo potekalo 03.09.2019 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed vseh oseb, ki bodo sodelovale v nagradni igri podjetja Airabela naključno izžrebalo eno osebo, ki bo prejela nagrado.


Nagrajenec bo obveščen o nagradi najkasneje 04.09.2019 na spletni strani Airabela. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena v zapisniku nagradne igre ter na spletnih straneh airabela.si in na Airabela Facebook strani. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Evidenca o nagradni igri se hrani na sedežu organizatorja v skladu s temi pravili. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženec nagradne igre ustreza splošnim pogojem določenim za to nagradno igro in da nam posreduje podatke potrebne za prevzem nagrade.


6. Prevzem nagrade


Nagrajenec nagradne igre se o vseh podrobnostih prevzema nagrade dogovori z organizatorjem nagradne igre po e-pošti, in sicer v roku 14 dni od objave nagrajenca. Nagrajenec mora posredovati organizatorju podatke, ki so potrebni za koriščenje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj prebivališča, davčna številka, številka TRR, kopija računa iz katerega je razviden prodajalec/monter, znesek ter datum nakupa klimatske naprave).

 

V primeru, da se nagrajenec pravočasno ne javi in ne pošlje zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil. V primeru, da stika z izžrebancem ne bo ali da nagrada ne bo prevzeta, oziroma bo zavrnjena, je organizator prost obveznosti glede izročitve nagrade taki osebi in si pridržuje pravico za ponovno žrebanje nagrade oziroma si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli.


Nagrado bo nagrajencu izplačal pooblaščeni prodajalec/monter preko katerega je bila klimatska naprava kupljena najkasneje do 31.10.2019. Šteje se, da je nagrada izročena, ko je pooblaščeni prodajalec/monter izvršil nakazilo zneska nagrade nagrajencu. Nakazilo se izvrši na TRR, ki ga je navedel nagrajenec, organizator ter pooblaščeni prodajalec/monter pa ne odgovarjata za morebitno nepravilno navedeno številko TRR s strani nagrajenca. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
· nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
· se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
· se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
· se nagrajenec po e-pošti v roku 14 dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade,
· v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.


7. Izključitev odgovornosti


Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
· nedelovanje spletne strani Airabela,
· kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju,
· kakršne koli posledice in stroške ob koriščenju nagrade,
· kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
· nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitev,
· nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije
· ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
· kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.


8. Varovanje osebnih podatkov


Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči hkrati soglaša, da organizatorju nagradne igre dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki, elektronski naslov in/ali telefonska številka) za namene obveščanja o akcijah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih z možnostjo odjave. Navedene podatke lahko organizator nagradne igre obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve. V času upravljanja osebnih podatkov

ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.


9. Davčne obveznosti


Dohodnino obračuna in odvede pooblaščeni prodajalec/monter, ki je podelil glavno nagrado nagradne igre. Stroške dohodnine nosi nagrajenec.


10. Dokumentacija


Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:
· dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri leta;
· dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.


Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.


11. Dostop do pravil nagradne igre


Pravila nagradne igre so na spletni strani Airabela dostopna vsem.


12. Ostale določbe


Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne podatke. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.


Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh splošnih pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh
morebitnih spremembah bo organizator udeležence obvestil z objavo na spletni strani Airabela, kjer so navedena pravila nagradne igre. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem
sprejema.

 

V Ljubljani, 28.06.2019